Poskytované služby


Dom pokojnej staroby n.o., Gbely poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o  sociálnych službách“), a to:

 1. sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, a to:
  1. poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek,
   • zariadenie pre seniorov,
   • domov sociálnych služieb,
  2. domáca opatrovateľská služba,
 2. podpornú službu, a to:
  • poskytovanie sociálnej služby v jedálni

Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba

 1. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o  sociálnych službách alebo
 2. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. ubytovanie,
 5. stravovanie,
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 7. osobné vybavenie.

V zariadení pre seniorov sa utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.
V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje ošetrovateľská starostlivosť.

Kapacita je nasledovná:

 • zariadenie pre seniorov, pobytová – celoročná forma, Dom pokojnej staroby I, Gbely, Prof. Čárskeho 291/14, PSČ 908 45 – 43 miest,
 • zariadenie pre seniorov, pobytová – celoročná forma, Dom pokojnej staroby II, Gbely, Hudecova 1471/45, PSČ 908 45 – 58 miest.

Domov sociálnych služieb

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba:

 1. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo
 2. nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

V domove sociálnych služieb sa poskytuje

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. ubytovanie,
 5. stravovanie,
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 7. osobné vybavenie.

V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje pracovná terapia a záujmová činnosť.
V domove sociálnych služieb sa utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.
V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje ošetrovateľská starostlivosť.

Kapacita je nasledovná:

 • domov sociálnych služieb, pobytová – celoročná forma, Dom pokojnej staroby II, Gbely, Hudecova 1471/45, PSČ 908 45 – 4 miesta.

Domáca opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá

 1. je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a
 2. je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

Domáca opatrovateľská služba je služba poskytovaná v prirodzenom domácom prostredí.

Poskytovanie sociálnej služby v jedálni

V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá

 1. nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
 2. má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
 3. dovŕšila dôchodkový vek.

Sociálnu službu jedáleň môžu využívať fyzické osoby buď formou stravovania v zariadení Domu pokojnej staroby n.o., Gbely na ulici Prof. Čárskeho 291/14 alebo im sociálna služba jedáleň môže byť poskytnutá formou donášky stravy do domácnosti.

Poskytovanie sociálnej služby v práčovni

V práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá

 1. nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
 2. má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo,
 3. dovŕšila dôchodkový vek.